Het is verboden met de fiets buiten de verharde paden en wegen te rijden.

Het is verboden met de fiets op of langs het strand te rijden.

Het is verboden om met meer dan één persoon op een fiets te rijden.

De fiets mag het eiland niet verlaten.

Het vroegtijdig inleveren van de fiets geeft geen recht op restitutie.

De fiets moet bij vertrek op dezelfde plaats staan als bij aankomst.

De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.

De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde fiets toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de fiets contant aan de verhuurder voldoen.

Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum is de huurder voor elke dag dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur verschuldigd, te berekenen vanaf het moment van het sluitingsuur op de inleverdatum, zulks vermeerderd met een boete van 4,00 voor iedere dag dat de fiets te laat wordt teruggebracht.

Te allen tijde is de verhuurder gerechtigd nog niet betaalde huurpenningen en/of het bedrag der eventueel verschuldigde schadevergoeding met de eventueel gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van de verhuurder op aanvullende schadevergoeding.

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets, daar deze door de verhuurder niet is verzekerd.

De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder met de gehuurde fiets aan derden is toegebracht en zal de verhuurder daarvoor vrijwaren.

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde fiets aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Wij behouden ons het recht voor om borg te berekenen.